Etik Kurallarımız

Etik Çalışma Kurallarımız, Boğaziçi Beton şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır.

.

Etik Kurallarımız

BOĞAZİÇİ BETON ETİK KURALLAR ; Dürüstlük ve Doğruluk Kriterleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilișkilerin temelini olușturur. Profesyonel etik, bireyler arası ilișkileri profesyonel bir grup ortamında ve topluluk içinde düzenlerken, örgütsel etik ise bir organizasyon içerisindeki tüzüğün tanımıdır.  Örgütsel Etik ilkelerimize ilişkin kurallar, Șirketlerimizin ‘Personel Yönetmeliği’nde ayrıca belirtilmektedir.

BOĞAZİÇİ BETON  İȘ ETİĞİ KURALLARI

Etik Çalışma Kuralları, șirketin temel davranıș ilkelerini içermektedir. Yasal, toplumsal ve ekonomik koșullarda meydana gelen değișimlerin yanı sıra Boğaziçi Beton’un  değerlerini de içerir. Șirket personeli, görevlerini yerine getirirken “İș Etiği İlkelerine” uymak zorundadır. İș prosedürleri, kanun ve düzenlemeler, her türlü tutum ve davranıșımızla yön gösterici olamayacağı bilinciyle, Șirket değerlerimiz üzerinde kurulmuș olan iș etiği kurallarımız bulunur.

A. Çerçeve

Boğaziçi Beton’un İș Etiği Kuralları, Şirket politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler dahil tüm çalıșanların Boğaziçi Beton İș Etiği Kurallarına uyması gerekir.

B. Dürüstlük ve Güvenilirlik

Boğaziçi Beton; ortaklarına, pay sahiplerine, çalıșanlarına, tedarikçilerine, iș ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karșı güvenilirlik ve saygınlık göstergesi olarak çalışmayı hedefler. Dürüstlük, sadakat ve güvenilirlik, çalıșanlarımızın Boğaziçi Beton faaliyetleri üzerinde de etkisi olabilecek, șirket yönetimi tarafından izin verilmiș, özel faaliyetlerinin de vazgeçilmez ilkelerdendir. Çalıșanlarımız șirket hedeflerine ulașırken   yasalara, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

C. Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

c.1.  Boğaziçi Beton tarafından sağlanan veya iș yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamıș mali ve diğer bilgiler, çalıșanların özlük haklarına ait ve üçüncü șahıslarla yapılmıș anlașmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

c.2. Boğaziçi Beton, çalıșanlarına ve tüm paydașlarına ait kișisel bilgilerin korunmasına itina gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve șirket adına yapılan tüm elektronik posta yazıșmaları kayıt altına alınır. Boğaziçi Beton, çalıșanlarına ait kișisel bilgilere ve özel yașama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kișilerce Boğaziçi Beton’un amaçları doğrultusunda kullanılır.

c.3. Boğaziçi Beton’a ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin “Insider Trading” (içeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilmez.

c.4. Bütün resmi açıklamalar, Șirketlerin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eșitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eș zamanlı ve anlașılabilir biçimde duyurulur.

c.5. Herhangi bir nedenle șirketten ilişiğin kesilmesi durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride șirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

D. Çıkar Çatıșması

Boğaziçi Beton, çalıșanları çıkar çatıșmasıyla sonuçlanacak faaliyetlerden itinayla kaçınır ve görevleri esnasında șirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıștan kaçınır. Șirket yararı ile kișisel menfaatlerin çatıșması ve çalıșanların konumlarından dolayı uygun olmayan kișisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. șahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koșulda izin verilmez.

E. Sorumluluklarımız Boğaziçi Beton , ülkemizin Hazır Beton sektöründe faaliyet gösteren Sektörün Liderleri arasında yer alarak yasalara tam uyumun yanı sıra, kurumsal ve paydașlarına karșı sorumluluk anlamında da en iyiler arasında yer almayı hedefler.

e.1. Boğaziçi Beton, etik davranıș standartlarına son derece bağlıdır. Tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara tam bir uyum içinde sürdürür.

e.2. Șirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın, mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

e.3.  Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kurulușlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklașır. Sivil toplum kurulușlarına, siyasi partilere karșı tarafsız ve eșit mesafede durur.

e.4. Boğaziçi Beton Topluma ve Çevreye Karșı Sorumlulukların bilinci ile hareket eder. İnsan sağlığı, ișletme güvenliği, çevrenin korunması standartlarını sürekli geliștirme ilkelerine sadık kalarak hareket eder.

e.5. Rüșvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dıșı davranıșlardan özenle kaçınır.

e.6. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, ișin gidișatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

e.7. Boğaziçi Beton çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve kurallara uyar.

e.8.  Boğaziçi Beton, en yüksek seviyede müșteri memnuniyeti sağlayacak șekilde tüm müșterilerine karșı dürüst ve adil davranır. Müșterilerinin problemlerine karșı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müșteri güvenini hedefler. Sadece verebileceği ürün ve hizmetleri sunmayı teklif eder ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

e.9. Boğaziçi Beton, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayıșıyla, kaynak ve varlıkların en verimli șekilde yönetilmesini sağlar. Șirket hisse değerini maksimize etmeyi hedeflleyen Boğaziçi Beton gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak, büyüme odaklı , kârlı ve değer yaratan șirket stratejilerini uygular. Görevlendirilenler dıșında hiçbir çalıșan Boğaziçi Beton’u temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

e.10. Boğaziçi Beton  ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Eșit koșullardaki kișilere eșit fırsat sağlar. Ücretlendirme, tayin ve terfide performans ve verimlilik kriterlerini esas alır. Tüm süreçlerde șeffaf politikalar izler . Verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli yetkinliğe ve niteliklere uygun olanları yönetici seçer.   Çalıșanlara güvenli ve sağlıklı bir çalıșma ortamı sağlar.   Çalıșanların bireysel ve mesleki konularda   eğitilmesini sağlar. Çalıșanlarının birbirleriyle karșılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletișim kurmalarını ve ișbirliği yapmalarını bekler.   Çalıșanlarının karar alma sürecine katılımlarını sağlar.

  1. 11 . Rakip sektör șirketleriyle sadece yasal ve etik olan zeminlerde ve karșılıklı saygı çerçevesinde rekabet eder ve Rekabet Hukuku’nun ihlalinden kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girișimleri desteklemez.
  2. 12. Boğaziçi Beton çalıșanları sosyal medya üzerinden girilen iletișimlerde dürüst olur ve kișisel bilgiler hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunmaktan kaçınır. Sosyal medya araçları vasıtasıyla girilen iletișimlerin yansımaları konusunda, Boğaziçi Beton çalıșanları olarak, bilinçli olur. Boğaziçi Beton ile ilgili beyanda bulunma hakkı, Şirket yetkilileri ve kurullarına ait olduğundan, internet ortamında, her hangi bir biçimde Boğaziçi Beton adına beyanda ya da sorumluluk doğuracak yorumda bulunulmaması gerektiğini bilir. Her yerde olduğu gibi, sosyal medya araçları vasıtasıyla girilen iletișimlerde de hukuka aykırı olabilecek hiçbir davranıș içine girilmemesi ve söylemde bulunulmaması gerektiği bilincindedir. Bu çerçevede, Boğaziçi Beton’un bir mensubu olarak, sosyal medya üzerinden gerçekleștirilen tüm fiil ve söylemlerden, bu fiil ve söylemleri yapanların șahsen sorumlu olduğunu daima dikkate alır ve hukuken Boğaziçi Beton adına beyanda bulunulmasa dahi, Boğaziçi Beton çalıșanı olunduğu anlașılıyorsa, yapılan bu hukuka aykırı eylemden dolayı Boğaziçi Betonun kamuoyu önünde itibarının olumsuz yönde etkilenebileceğini bilir. İșbu sosyal medya etik kurallarının ihlalinin, Boğaziçi Beton’un kamuoyu nezdinde itibarının ve/veya kurumsal kimliğinin olumsuz yönde etkilenmesi sonucunu doğurması halinde ve/veya mevzuattan kaynaklanan diğer sebeplerle, bu ihlali gerçekleștiren Boğaziçi Beton çalıșanlarının iș ilișkisi üzerinde hukuki bazı olumsuz yansımaları olabileceği konusunda bilinçli olunmalı ve hatta bu hareket ve davranıșın niteliğine göre, bașkaca hukuki ve/veya cezai sonuçlarla karșılașılabileceği hususunu bilir. Boğaziçi Beton çalıșanları sosyal medya araçlarındaki tüm paylașımlarından kanun ve yönetmelikler nezdinde bireysel sorumlu olduğunu bilir, olası cezai uygulamaların șirketi değil; eylemde bulunan bireyi bağladığını kabul eder ve sorumluluğunu bireysel tașır. Boğaziçi Beton, bahsi geçen hatalı uygulamalarda alınan cezai yaptırımlardan sorumlu değildir/tutulamaz.

F. İș Ahlakı ve Davranıșlar

f.1. Boğaziçi Beton çalıșanları görevlerini eșitlikçi, șeffaf, hesap verebilir ve sorumlu șekilde yürütür.

f. 2. Șirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanmaz. Șirket dahilinde siyasi faaliyet yürütmez, siyasi partilere bağıș yapmaz ve siyasi kampanyalara destek verilmez.

f.3.  Siyasi, sosyal ve dini görüșler çalıșma ortamında ifade edilmez ve tartıșılmaz.

f.4. Șirketin saygın imajının korunması ve geliștirilmesi için tüm çalıșanlar üzerlerine düșen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalıșanlar kișisel hal ve davranıșlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

f.5. Çalıșanlar, șirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve bașkaları lehine kullanamaz.

f.6. Çalıșanlar, șirket ișleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve șirketin iș ilișkisinde olduğu șahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

f.7.  Basın ve yayın kurulușlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konușmacı olarak katılınması, Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Bașkanı’nın onayının alınması suretiyle gerçekleșir.

f.8.  Șirket hesapları üzerindendin, dil, ırk, siyaset ve kișisel haklara saldırıda bulunan paylașımlar yapamaz.

f.9.  Çalıșanların çalıșma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranıș, saldırgan tutum, tehditkar konușma ve davranıș biçimleri; taciz, rahatsız etme, ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez.

f.10. Çalıșanlar tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

f.11. Çalıșanlar șirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Șirketin bütün varlıkları, sadece iș amaçlı kullanılmalıdır.

G. Denetim

g.1.  Șirket her yıl hesaplarını uluslararası kabul görmüș muhasebe standartlarına göre, bir bağımsız denetim șirketine denetletir.

g.2. Çalıșanlar etik kurallar dıșı bir uygulama ile karșılașmaları halinde bunu șirketin Genel Müdürürüne yazılı ve / veya sözlü olarak bildirir. Dönemler halinde iletilen konular șirket üst yönetimine raporlanır.

H. Yürürlük

h.1. Bu düzenleme 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

h.2. Etik Kurallar Boğaziçi Beton’un  Personel Yönetmeliği’nin bir parçasıdır.

h.3. Etik kurallar, çalıșanlara intranet üzerinden, paydașlara www.bogazicibeton.com internet sitesi üzerinden ulaștırılır.

Bizi Yakından Tanıyın

Yatırımcı İlişkileri

Uyguladığı kurumsal yönetim değerleri ve güvene dayanan birliktelikleriyle Boğaziçi Beton, yatırımcı ilişkilerini uluslararası standartlarda arttırmayı hedefliyor.

Tesislerimiz

8 adet sabit tesisimiz ve 30 u aşkın proje santrali uygulamalarımızla İstanbul'un farklı bölgelerinde sizin için çalışmaya devam ediyoruz.

Kalite ve Çevre Politikamız

Kurumumuz gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.