Etik Kurallarımız

Etik Çalışma Kurallarımız, Boğaziçi Beton şirketin temel davranış ilkelerini kapsamaktadır.

.

Etik Kurallarımız

BOĞAZİÇİ BETON ETİK KURALLAR ; Dürüstlük ve Doğruluk Kriterleri olup, ahlaki açıdan bakıldığında, bireysel ve sosyal ilișkilerin temelini olușturur. Profesyonel etik, bireyler arası ilișkileri profesyonel bir grup ortamında ve topluluk içinde düzenlerken, örgütsel etik ise bir organizasyon içerisindeki tüzüğün tanımıdır.  Örgütsel Etik ilkelerimize ilişkin kurallar, Șirketlerimizin ‘Personel Yönetmeliği’nde ayrıca belirtilmektedir.

BOĞAZİÇİ BETON  İȘ ETİĞİ KURALLARI

Etik Çalışma Kuralları, șirketin temel davranıș ilkelerini içermektedir. Yasal, toplumsal ve ekonomik koșullarda meydana gelen değișimlerin yanı sıra Boğaziçi Beton’un  değerlerini de içerir. Șirket personeli, görevlerini yerine getirirken “İș Etiği İlkelerine” uymak zorundadır. İș prosedürleri, kanun ve düzenlemeler, her türlü tutum ve davranıșımızla yön gösterici olamayacağı bilinciyle, Șirket değerlerimiz üzerinde kurulmuș olan iș etiği kurallarımız bulunur.

A. Çerçeve

Boğaziçi Beton’un İș Etiği Kuralları, Şirket politikaları, değerleri ve ilkeleri ile bütünlük içindedir. Yönetim Kurulu, yöneticiler dahil tüm çalıșanların Boğaziçi Beton İș Etiği Kurallarına uyması gerekir.

B. Dürüstlük ve Güvenilirlik

Boğaziçi Beton; ortaklarına, pay sahiplerine, çalıșanlarına, tedarikçilerine, iș ortaklarına, rakiplerine, çevre, toplum ve insanlığa karșı güvenilirlik ve saygınlık göstergesi olarak çalışmayı hedefler. Dürüstlük, sadakat ve güvenilirlik, çalıșanlarımızın Boğaziçi Beton faaliyetleri üzerinde de etkisi olabilecek, șirket yönetimi tarafından izin verilmiș, özel faaliyetlerinin de vazgeçilmez ilkelerdendir. Çalıșanlarımız șirket hedeflerine ulașırken   yasalara, uluslararası hukuk kurallarına ve ahlak değerlerine uygun hareket eder.

C. Gizlilik ve Ticari Sırların Korunması

c.1.  Boğaziçi Beton tarafından sağlanan veya iș yerinde ulaşma ya da öğrenme olasılığı bulunan bilgi ve dokümanlar, ticari sırlar, kamuya açıklanmamıș mali ve diğer bilgiler, çalıșanların özlük haklarına ait ve üçüncü șahıslarla yapılmıș anlașmalardaki gizli bilgiler, gizlilik ve ticari sırların korunması çerçevesinde değerlendirilir.

c.2. Boğaziçi Beton, çalıșanlarına ve tüm paydașlarına ait kișisel bilgilerin korunmasına itina gösterir. Bu kapsamda bütün personelin özlük bilgileri ve șirket adına yapılan tüm elektronik posta yazıșmaları kayıt altına alınır. Boğaziçi Beton, çalıșanlarına ait kișisel bilgilere ve özel yașama müdahale etmez. Personele ait bilgiler sadece gereksinim durumunda belirlenen yetkiler dahilinde, yetkili kișilerce Boğaziçi Beton’un amaçları doğrultusunda kullanılır.

c.3. Boğaziçi Beton’a ait her türlü gizli bilgi ve/veya belgenin “Insider Trading” (içeriden öğrenenlerin ticareti) kapsamında içeriden sızdırılarak, borsa veya herhangi bir yolla menfaat elde edilmesi kesinlikle kabul edilmez.

c.4. Bütün resmi açıklamalar, Șirketlerin belirlediği birimler aracılığı ile yatırımcılara, ortaklara ve kamuoyuna eșitlik ilkesi doğrultusunda, eksiksiz, eș zamanlı ve anlașılabilir biçimde duyurulur.

c.5. Herhangi bir nedenle șirketten ilişiğin kesilmesi durumunda da görev ve pozisyon nedeniyle sahip olunan her türlü belge, doküman ve gizlilik arz eden bilgilerin korunmasına ve bunların ileride șirket aleyhinde kullanılmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına özen gösterilir.

D. Çıkar Çatıșması

Boğaziçi Beton, çalıșanları çıkar çatıșmasıyla sonuçlanacak faaliyetlerden itinayla kaçınır ve görevleri esnasında șirket yararını korumaya özen gösterir, kendilerine veya yakınlarına çıkar sağlama anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıștan kaçınır. Șirket yararı ile kișisel menfaatlerin çatıșması ve çalıșanların konumlarından dolayı uygun olmayan kișisel menfaatler elde etmesine, yakınlarına veya 3. șahıslara çıkar sağlamasına hiç bir koșulda izin verilmez.

E. Sorumluluklarımız Boğaziçi Beton , ülkemizin Hazır Beton sektöründe faaliyet gösteren Sektörün Liderleri arasında yer alarak yasalara tam uyumun yanı sıra, kurumsal ve paydașlarına karșı sorumluluk anlamında da en iyiler arasında yer almayı hedefler.

e.1. Boğaziçi Beton, etik davranıș standartlarına son derece bağlıdır. Tüm faaliyetlerini ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara tam bir uyum içinde sürdürür.

e.2. Șirketin hazırladığı her tür rapor, mali tablo veya kaydın, mevcut mevzuat doğrultusunda belirlenen ulusal ve uluslararası muhasebe ilkelerine göre tutulmasını sağlar.

e.3.  Her türlü faaliyetlerini ve yasal yükümlülüklerini yerine getirirken, tüm kurum ve kurulușlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklașır. Sivil toplum kurulușlarına, siyasi partilere karșı tarafsız ve eșit mesafede durur.

e.4. Boğaziçi Beton Topluma ve Çevreye Karșı Sorumlulukların bilinci ile hareket eder. İnsan sağlığı, ișletme güvenliği, çevrenin korunması standartlarını sürekli geliștirme ilkelerine sadık kalarak hareket eder.

e.5. Rüșvet, yolsuzluk, görevi kötüye kullanma gibi etik dıșı davranıșlardan özenle kaçınır.

e.6. Karar ve faaliyetleri etkileyecek, ișin gidișatına uygun olmayan ayrıcalık veya yarar sağlamaya yönelik hediye, ürün ve hizmetlerin verilmesi ve alınmasından kaçınır.

e.7. Boğaziçi Beton çevrenin ve doğal hayatın korunması, tüketici hakları ve kamu sağlığı konularında duyarlı olur ve kurallara uyar.

e.8.  Boğaziçi Beton, en yüksek seviyede müșteri memnuniyeti sağlayacak șekilde tüm müșterilerine karșı dürüst ve adil davranır. Müșterilerinin problemlerine karșı duyarlı davranır, hızlı ve kalıcı çözümler üreterek, en üst seviyede müșteri güvenini hedefler. Sadece verebileceği ürün ve hizmetleri sunmayı teklif eder ve taahhütlerini yerine getirmek için gerekli çabayı gösterir.

e.9. Boğaziçi Beton, mali disiplin ve hesap verebilirlik anlayıșıyla, kaynak ve varlıkların en verimli șekilde yönetilmesini sağlar. Șirket hisse değerini maksimize etmeyi hedeflleyen Boğaziçi Beton gereksiz ve yönetilemez risklerden kaçınarak, büyüme odaklı , kârlı ve değer yaratan șirket stratejilerini uygular. Görevlendirilenler dıșında hiçbir çalıșan Boğaziçi Beton’u temsilen sözlü ya da yazılı açıklamada bulunamaz.

e.10. Boğaziçi Beton  ırk, etnik köken, milliyet, din ve cinsiyet ayrımı yapmaz. Eșit koșullardaki kișilere eșit fırsat sağlar. Ücretlendirme, tayin ve terfide performans ve verimlilik kriterlerini esas alır. Tüm süreçlerde șeffaf politikalar izler . Verilen görevleri yerine getirebilmeleri için gerekli yetkinliğe ve niteliklere uygun olanları yönetici seçer.   Çalıșanlara güvenli ve sağlıklı bir çalıșma ortamı sağlar.   Çalıșanların bireysel ve mesleki konularda   eğitilmesini sağlar. Çalıșanlarının birbirleriyle karșılıklı güven, saygı ve nezaket kuralları çerçevesinde iletișim kurmalarını ve ișbirliği yapmalarını bekler.   Çalıșanlarının karar alma sürecine katılımlarını sağlar.

  1. 11 . Rakip sektör șirketleriyle sadece yasal ve etik olan zeminlerde ve karșılıklı saygı çerçevesinde rekabet eder ve Rekabet Hukuku’nun ihlalinden kaçınır. Rekabeti kısıtlamaya ya da sınırlamaya yönelik girișimleri desteklemez.
  2. 12. Boğaziçi Beton çalıșanları sosyal medya üzerinden girilen iletișimlerde dürüst olur ve kișisel bilgiler hakkında yanıltıcı beyanlarda bulunmaktan kaçınır. Sosyal medya araçları vasıtasıyla girilen iletișimlerin yansımaları konusunda, Boğaziçi Beton çalıșanları olarak, bilinçli olur. Boğaziçi Beton ile ilgili beyanda bulunma hakkı, Şirket yetkilileri ve kurullarına ait olduğundan, internet ortamında, her hangi bir biçimde Boğaziçi Beton adına beyanda ya da sorumluluk doğuracak yorumda bulunulmaması gerektiğini bilir. Her yerde olduğu gibi, sosyal medya araçları vasıtasıyla girilen iletișimlerde de hukuka aykırı olabilecek hiçbir davranıș içine girilmemesi ve söylemde bulunulmaması gerektiği bilincindedir. Bu çerçevede, Boğaziçi Beton’un bir mensubu olarak, sosyal medya üzerinden gerçekleștirilen tüm fiil ve söylemlerden, bu fiil ve söylemleri yapanların șahsen sorumlu olduğunu daima dikkate alır ve hukuken Boğaziçi Beton adına beyanda bulunulmasa dahi, Boğaziçi Beton çalıșanı olunduğu anlașılıyorsa, yapılan bu hukuka aykırı eylemden dolayı Boğaziçi Betonun kamuoyu önünde itibarının olumsuz yönde etkilenebileceğini bilir. İșbu sosyal medya etik kurallarının ihlalinin, Boğaziçi Beton’un kamuoyu nezdinde itibarının ve/veya kurumsal kimliğinin olumsuz yönde etkilenmesi sonucunu doğurması halinde ve/veya mevzuattan kaynaklanan diğer sebeplerle, bu ihlali gerçekleștiren Boğaziçi Beton çalıșanlarının iș ilișkisi üzerinde hukuki bazı olumsuz yansımaları olabileceği konusunda bilinçli olunmalı ve hatta bu hareket ve davranıșın niteliğine göre, bașkaca hukuki ve/veya cezai sonuçlarla karșılașılabileceği hususunu bilir. Boğaziçi Beton çalıșanları sosyal medya araçlarındaki tüm paylașımlarından kanun ve yönetmelikler nezdinde bireysel sorumlu olduğunu bilir, olası cezai uygulamaların șirketi değil; eylemde bulunan bireyi bağladığını kabul eder ve sorumluluğunu bireysel tașır. Boğaziçi Beton, bahsi geçen hatalı uygulamalarda alınan cezai yaptırımlardan sorumlu değildir/tutulamaz.

F. İș Ahlakı ve Davranıșlar

f.1. Boğaziçi Beton çalıșanları görevlerini eșitlikçi, șeffaf, hesap verebilir ve sorumlu șekilde yürütür.

f. 2. Șirketin kaynakları ve olanakları, siyasi faaliyetleri desteklemek amacıyla kullanmaz. Șirket dahilinde siyasi faaliyet yürütmez, siyasi partilere bağıș yapmaz ve siyasi kampanyalara destek verilmez.

f.3.  Siyasi, sosyal ve dini görüșler çalıșma ortamında ifade edilmez ve tartıșılmaz.

f.4. Șirketin saygın imajının korunması ve geliștirilmesi için tüm çalıșanlar üzerlerine düșen sorumlulukları yerine getirir. Bu çerçevede, tüm çalıșanlar kișisel hal ve davranıșlarının, kanunlar ve genel ahlak kuralları çerçevesinde olmasına özen gösterir.

f.5. Çalıșanlar, șirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgileri kendileri ve bașkaları lehine kullanamaz.

f.6. Çalıșanlar, șirket ișleri ile ilgili doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemez, menfaat sağlayamaz ve șirketin iș ilișkisinde olduğu șahıs veya firmalardan borç kabul edemez.

f.7.  Basın ve yayın kurulușlarına demeç verilmesi, basında yazı yayınlanması ve konferanslara konușmacı olarak katılınması, Genel Müdür ve/veya Yönetim Kurulu Bașkanı’nın onayının alınması suretiyle gerçekleșir.

f.8.  Șirket hesapları üzerindendin, dil, ırk, siyaset ve kișisel haklara saldırıda bulunan paylașımlar yapamaz.

f.9.  Çalıșanların çalıșma ortamının verimliliğini ve güvenini bozan davranıș, saldırgan tutum, tehditkar konușma ve davranıș biçimleri; taciz, rahatsız etme, ticari, politik ve dini amaçlı tanıtım yapması kabul edilemez.

f.10. Çalıșanlar tüm yasa, kural ve yönetmeliklere uygun hareket etmekle yükümlüdürler.

f.11. Çalıșanlar șirket varlıklarını korumalı ve verimli kullanılmalarını sağlamalıdır. Șirketin bütün varlıkları, sadece iș amaçlı kullanılmalıdır.

G. Denetim

g.1.  Șirket her yıl hesaplarını uluslararası kabul görmüș muhasebe standartlarına göre, bir bağımsız denetim șirketine denetletir.

g.2. Çalıșanlar etik kurallar dıșı bir uygulama ile karșılașmaları halinde bunu șirketin Genel Müdürürüne yazılı ve / veya sözlü olarak bildirir. Dönemler halinde iletilen konular șirket üst yönetimine raporlanır.

H. Yürürlük

h.1. Bu düzenleme 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

h.2. Etik Kurallar Boğaziçi Beton’un  Personel Yönetmeliği’nin bir parçasıdır.

h.3. Etik kurallar, çalıșanlara intranet üzerinden, paydașlara www.bogazicibeton.com internet sitesi üzerinden ulaștırılır.

Bizi Yakından Tanıyın

Yatırımcı İlişkileri

Uyguladığı kurumsal yönetim değerleri ve güvene dayanan birliktelikleriyle Boğaziçi Beton, yatırımcı ilişkilerini uluslararası standartlarda arttırmayı hedefliyor.

Tesislerimiz

8 adet sabit tesisimiz ve 30 u aşkın proje santrali uygulamalarımızla İstanbul'un farklı bölgelerinde sizin için çalışmaya devam ediyoruz.

Kalite ve Çevre Politikamız

Kurumumuz gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Duyurular

2021 Yılı Olağan Genel Kurul  Sonuçları 

Şirketimiz 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 11:00’de Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde gerçekleştirmiştir. Genel Kurul kararları ile ilgili toplantı tutanağı ve bilgilendirmeler KAP platformunda(https://www.kap.org.tr) ve İnternet Sitemiz-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul menü adımında da yer almaktadır. Ortaklarımıza duyurulur. Saygılarımızla Boğaziçi Beton Sanayi Ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu

2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirmesi

Yönetim Kurulumuzun 24 Şubat 2022 tarihli toplantısında Şirketimiz 2021 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 24 Mart 2022 Perşembe günü saat 11:00’de ekte yer alan gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, Sheraton İstanbul Levent Büyükdere Cad. No:3-4 4.Levent Kağıthane/İSTANBUL adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul ile ilgili detay bilgilendirmeler KAP platformunda(https://www.kap.org.tr) ve İnternet Sitemiz-Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Genel Kurul menü adımında da yer almaktadır. Ortaklarımıza duyurulur.

BORSA İSTANBUL’DA GONG BOĞAZİÇİ BETON İÇİN ÇALDI

Türkiye’nin ve İstanbul’un önde gelen hazır beton ve agrega üreticilerinden Boğaziçi Beton’un halka arz süreci tamamlandı. 3 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başlayan Boğaziçi Beton’un Gong Töreni, 16 Haziran Çarşamba günü gerçekleşti

Boğaziçi Beton’un Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  liderliğinde yürütülen halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından Borsa İstanbul’da Gong Töreni gerçekleşti. Kurum, 3 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da, BOBET.E kodu ile işlem görmeye başlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde talep toplama dönemini başarıyla tamamlayan Boğaziçi Beton’un, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzında 114.000.000 TL nominal değerli payların satışı yapılmış, halka arz büyüklüğü 399.000.000 TL olarak gerçekleşmişti. Boğaziçi Beton’un, halka arzı 42.380 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Halka arz edilen payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtılmıştı. 

16 Haziran 2021 tarihinde düzenlenen Gong Töreni; Borsa İstanbul, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Boğaziçi Beton yetkililerinin katılımıyla gerçekleşti. 

Gong Töreninde konuşan Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, “Halka arzlar açısından verimli bir yıl geçiriyoruz. Çok farklı sektörlerden şirketlerimiz halka arz oluyor. Yatırımcılar şirketlerin geleceklerinde yer alma isteklerini şirketlere ortak olarak gösteriyorlar. Bugün de Boğaziçi Beton’un borsamızda işlem görmeye başlaması vesilesiyle bir arada bulunuyoruz. Gururla söyleyebilirim ki borsamız dünyanın en likit borsalarından bir tanesi ve yatırımcıların borsamıza ilgisi de artarak devam ediyor. Bu sene 20 şirket borsamızda işlem görmeye başladı. Bu halka arzlarla şirketlerimiz 11 milyar TL kaynak sağladı. Bu rakam 2020 yılında 1,1 milyar TL, 2019 yılında 263 milyon TL ve 2018 yılında ise 5,4 milyar TL idi. Bugüne kadar gerçekleşen 20 halka arzın, yıl sonuna kadar daha da artmasını bekliyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki, halka arzların hazırlık sürecinde, çok ciddi bir emek var. Hem şirketin, hem aracı kurumun hem de diğer tüm paydaşların özverili gayretleri var. Borsa ve SPK olarak biz de bu özverili gayretleri destekliyor, her aşamada yardımcı olmaya çalışıyor ve gerekli hassasiyetleri gösteriyoruz. Boğaziçi Beton da ciddi bir emek harcayarak başarılı bir halka arz gerçekleştirdi. Bu halka arzda emeği geçen şirketin yönetici ve çalışanlarını kutluyorum. Ayrıca Vakıf Yatırım’a, Borsa ve SPK uzmanlarına teşekkür ediyorum. Sermaye piyasalarımız için hayırlı olsun” dedi. 

 “Tüm yatırımlarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştirdik…”

Törende konuşma yapan Boğaziçi Beton Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Zengin: “Uzun yıllar inşaat sektöründe yer almanın vermiş olduğu tecrübe ile 2003 yılında kurduğumuz Boğaziçi Beton, o günden bugüne pek çok önemli adımı geride bıraktı. Kurumumuzun gelişimine yönelik attığımız her adımı, tüm yatırımlarımızı büyük bir titizlikle gerçekleştirdik. Bugün burada toplanma sebebimiz ise bu titiz ve sağlam atılmış adımların anlamlı bir sonucu olan halka arzımız. Ülkemiz deprem kuşağında. Bizler Boğaziçi Beton ailesi olarak güvenli ve sürdürülebilir bir kentleşmenin geleceği için çalışıyoruz. Bu hedefimize, halka arzımızla aramıza katılan yatırımcılarımızdan aldığımız destekle daha güçlü adımlarla yürüyeceğiz” dedi. 

Süreci başarı ile tamamlamış olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getiren Zengin: “Tüm bu süreçte Boğaziçi Beton’a inanarak ve güvenerek yatırım yapan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemizin geleceğini sağlam yapılarla inşa edecek çok büyük bir aileye kavuştuk. Biz de bu güveni daha ileriye taşıyacağız. Başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, başta Boğaziçi Beton ekibimize, konsorsiyum liderimiz Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye ve konsorsiyum üyelerine, hukuk danışmanımız LBF Partners’a ve iletişim danışmanımız TimePR’a teşekkür ediyorum” dedi.

Güçlü ekonomimiz için daha güçlü bir Boğaziçi Beton…

Konuşmasında kurumun ekonomi için yarattığı değere değinen Zengin: “Üretim ve satış faaliyetlerimizi İstanbul’da 21 farklı lokasyonda, 30 Hazır Beton tesisi ile sürdürüyoruz. Ana faaliyet konumuz olan hazır beton üretimi ve satışı ile birlikte, betonun hem kalitesini hem maliyetini etkileyen agregayı da kendi bünyemizde üretiyoruz. Bu kapsamda yıllık 6 milyon ton agrega üretim kapasitesine sahip iki Taş Kırma tesisi ile İstanbul Avrupa yakasının en yüksek kapasiteli Agrega Maden Ocaklarından bir tanesinin işletmecisiyiz. Sürekli gelişen ve kendini yenileyen, çevre duyarlılığı olan bir marka olarak, birçok büyük projenin vazgeçilmez çözüm ortağı olmanın yanı sıra pek çok mega projeye de imza attık” dedi.  

Sadece geçen sene 3 milyon m3’ün üzerinde beton döktüklerine dikkat çeken Zengin bu rakamı ise şu örnek ile açıkladı. “Avrupa’daki bazı ülkelerle bu rakamı kıyasladığımızda; Türkiye Hazır Beton Birliği’nin (THBB) 2019 yılı verilerine göre Danimarka’da ülke genelinde 2.7 milyon m3, Finlandiya’da 2.7 milyon m3 ve Slovakya’da 2.8 milyon m3 beton dökülmüş. Boğaziçi Beton, bu verilere göre geçen yıl bu üç ülkenin önceki yıl döktüğü betondan daha fazla hazır beton üretimi ve satışı gerçekleştirmiş durumdadır. Bundan sonra da güçlü ekonomimiz için çok daha güçlü bir Boğaziçi Beton olacak” dedi.

2020 yılında yaklaşık 733 milyon TL ciroya ulaşan şirketin, sektörde önemli bir yeri olduğuna değinen Zengin, “Geniş beton santrali ağımız, tamamı kurumumuza ait olan 553 adet araç / makine / ekipman kapasitemiz ve tecrübeli çalışma arkadaşlarımızla birlikte şimdiye kadar yaklaşık 1.285 projeye imza attık. Sektörümüz kamu ve özel sektörün açıkladığı mega projeler yanında kentsel dönüşüm projeleri nedeniyle gelişen ve yükselen bir ivmeye sahip. Bütün bunların ışığında kurumumuzun iş büyüklüğü ve kapasitesinin geldiği noktayı daha da ileriye götürmek hedefiyle yola çıktık. Başarılı halka arzımızla da bu hedefimize daha yakınız ve Türkiye için değer üretmeye devam edeceğiz” dedi. 

Boğaziçi Beton Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da İşlem Görmeye Başladı

04 Haziran 2021, İstanbul; Boğaziçi Beton’un Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yürütülen halka arz süreci son erdi. Boğaziçi Beton hisseleri, 3 Haziran 2021 tarihi itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmeye başladı. 

3,50 TL baz fiyat ve “BOBET.E” kodu ile Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Boğaziçi Beton’un hisseleri, ilk işlem gününü 3,85 TL’ye yükselerek tamamladı. 

Geçtiğimiz günlerde talep toplama dönemini başarıyla tamamlayan Boğaziçi Beton’un, “Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzında 114.000.000 TL nominal değerli payların satışı yapılmış, halka arz büyüklüğü 399.000.000 TL olarak gerçekleşmişti. 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre Boğaziçi Beton’un, halka arzı 42.380 gerçek ve tüzel kişinin katılımıyla gerçekleşmişti. Halka arz edilen payların yüzde 60’ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30’u yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 10’u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara dağıtımı yapılmıştı.

Bilgi:https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939779

Kamuyu Aydınlatma Bilgisi (Disclaimer)

“İşbu belge, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çağrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye amacını teşkil etmemektedir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilen paylarla ilgili bilgileri içeren onaylı Izahname; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr), Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin internet sitesinde (www.bogazicibeton.com) ve Şirket’in halka arzına aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet adresinde (www.vakifyatirim.com.tr) yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, anılan internet adreslerinde yayımlanmış̧ olan şirket ve halka arz edilen paylara ilişkin İzahname ve tasarruf sahiplerine satış̧ duyurusu dahil halka arz belgelerinin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler ifadeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım yapmayı düşünen kişiler, bir yatırım danışmanına veya bu tür yatırımlara yönelik danışmanlık konusunda uzmanlaşmış yetkili bir kişiye danışmalıdır.”

Boğaziçi Beton, Talep Toplama Dönemi Başarıyla Tamamlandı

Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.  paylarının sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla halka arzı kapsamında Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilen üç günlük talep toplama dönemi başarıyla sona erdi.

“Sabit Fiyatla Talep Toplama” yöntemiyle gerçekleştirilen halka arzda birim fiyat 3,50 TL olarak açıklanırken, 114.000.000 TL nominal değerli payların satışı yapılmış ve halka arz büyüklüğü 399.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılara halka arz edilen payların yüzde 60’ı, yurt içi kurumsal yatırımcılara yüzde 30’u ve yurt dışı kurumsal yatırımcılara ise yüzde 10’u oranında dağıtım yapıldı.

Halka arzımız sonrasında şirketimiz 3 Haziran 2021 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da “BOBET.E” kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görecek.

Bilgi: https://www.kap.org.tr/Bildirim/939093

Kamuyu Aydınlatma Bilgisi (Disclaimer)

“İşbu belge, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve hiçbir şekilde sermaye piyasası araçlarının satın alınması için herhangi bir yoldan halka çağrıda bulunulması veya sermaye piyasası araçlarına ilişkin bir tavsiye amacını teşkil etmemektedir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş.’nin herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz edilen paylarla ilgili bilgileri içeren onaylı Izahname; Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’nda (www.kap.org.tr), Boğaziçi Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin internet sitesinde (www.bogazicibeton.com) ve Şirket’in halka arzına aracılık edecek Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin internet adresinde (www.vakifyatirim.com.tr) yayımlanmıştır. Yatırımcıların yatırım kararlarını, anılan internet adreslerinde yayımlanmış̧ olan şirket ve halka arz edilen paylara ilişkin İzahname ve tasarruf sahiplerine satış̧ duyurusu dahil halka arz belgelerinin incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler ifadeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım yapmayı düşünen kişiler, bir yatırım danışmanına veya bu tür yatırımlara yönelik danışmanlık konusunda uzmanlaşmış yetkili bir kişiye danışmalıdır.”